Uw persoonlijke gegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de organisatie van de Architectuur Prijs Gent. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die direct over u als persoon gaat of die direct naar u als persoon te herleiden is. Dit kan uw naam of adres zijn. Persoonsgegevens kunnen ook andere gegevens zijn die iets zeggen over u, bijvoorbeeld een IP-adres, het unieke ‘adres’ van uw computer.

De meeste gegevens worden door u zelf verstrekt.

Bij drie processen verzamelen wij persoonlijke gegevens:

  • Inzending van projecten om in aanmerking te komen voor de vakjury- of publieksprijs;
  • Kandideren voor de publieksjury;
  • Registratie voor de uitreiking van de Architectuur Prijs Gent.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Inzending projecten

Iedereen kan projecten inzenden voor de vakjuryprijs en publieksprijs. De inzender maakt hiervoor gebruik van het deelnameformulier op deze website. behalve contactgevens, kan alle informatie die wordt ingezonden over het project, openbaar worden gemaakt op de site. Het gaat hier om titel van het project, de naam van architect, opdrachtgever, bouwer, en de locatie van het project, aangevuld met afbeeldingen en tekeningen.

U heeft altijd de mogelijkheid om bepaalde privégegevens niet in te vullen; bijvoorbeeld waar het een woonhuis en particuliere opdrachtgever betreft. Gegevens worden pas gepubliceerd nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft verleend. 

Wij vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de organisatie van de Architectuur Prijs Gent en houden rekening met uw privacy.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor mailings, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van selectie, u uit te nodigen voor de prijsuitreiking of om bijkomende informatie op te vragen met betrekking tot uw inzending. Deze mailings bevatten opzegmogelijkheden.

Kandideren voor de publieksjury

Bezoekers van de site kunnen zich kandidaat stellen voor de publieksjury van de Architectuur Prijs Gent. Daarvoor wordt gevraagd om een e-mailadres, achtergrondinformatie en motivatie te verschaffen. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de organisatie van de Architectuur Prijs Gent en houden rekening met uw privacy. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt, noch gedeeld. Wij gebruiken uw mailadres alleen om afspraken te maken voor de organisatie van de Architectuur Prijs Gent, om u uit te nodigen voor de prijsuitreiking of om bijkomende informatie op te vragen met betrekking tot uw kandidatuur. Deze mailings bevatten opzegmogelijkheden.

Registratie prijsuitreiking

Uw mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de prijsuitreiking (bijvoorbeeld eventuele wijzigingen in het programma). Uw naam wordt verder gebruikt voor het opstellen en bijhouden van een gastenlijst.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat wordt geplaatst. We maken gebruik van cookies ten behoeve van het functioneren van onze website. Uit bezoek aan www.architectuur.gent verkregen informatie wordt alleen gebruikt voor het aanmaken van gebruikersaccounts en de mogelijkheid om in te loggen.

U kunt er voor kiezen om de cookies in- of uit te schakelen of te wijzigen. Dit kan middels de pop-up op onze website, en via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Chrome, Internet Explorer en Safari). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Dit verschilt per browser.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De e-mailadressen die wij verzamelen, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen de initiatiefnemers hebben toegang tot de gegevens, en dan slechts alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. De initiatiefnemers delen uw gegevens niet met derden, uitsluitend met organisaties waarmee zij overeenkomsten hebben om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren: het verzorgen van de website (webhosting), het verzorgen van een inschrijfsysteem, het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen, …), het verspreiden van mailings en uitnodigingen en sociale media-berichten. Met deze partijen maken de initiatiefnemers de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de initiatiefnemers uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wettelijk verplicht.

Verwijderen van uw gegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Neem contact met ons op.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de initiatiefnemers of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De initiatiefnemers leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen de initiatiefnemers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De initiatiefnemers kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De initiatiefnemers geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De initiatiefnemers kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De initiatiefnemers verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Recht op inzage, verbetering of afscherming van persoonsgegevens

U hebt verder steeds het recht te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u zich richten tot het secretariaat van Archipel vzw; Martine Pollier, Archipel vzw, Tempelhof 21, 8000 BRUGGE of via info@archipelvzw.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.

Disclaimer

De Architectuur Prijs Gent is een initiatief van Stad Gent, de Stadsbouwmeester Gent en Archipel vzw, in samenwerking met volgende partners van het Architectuur Platform Gent: Design Museum Gent, het STAM, de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Universiteit Gent, de Faculteit Architectuur KULeuven, Campus Sint Lucas Gent, KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest.

Deze website is eigendom van Archipel vzw
Adres maatschappelijk zetel: Dracenastraat 33, 9000 Gent
Adres secretariaat: Tempelhof 21, 8000 Brugge
Telefoon:+32 (0)50 322 420
E-mail: info@archipelvzw.be
Ondernemingsnummer: BE0434 131 814

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Met deze privacyverklaring willen de initiatiefnemers voldoen aan de privacywetgeving, zoals deze in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR) is verwoord. Hier lichten wij toe hoe wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt.